วันอังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2553

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ3 ม.2 ง 22101

คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ3
ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
แบบทดสอบที่ 1
ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง หลักการแก้ปัญหา
แบบทดสอบที่ 2
ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
แบบทดสอบที่ 3
ใบความรู้ที่ 4 เรื่อง อินเทอร์เน็ตและการใช้งาน
แบบทดสอบที่ 4
ใบความรู้ที่ 5 เรื่อง การใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในการทำงาน
แบบทดสอบที่ 5